Εάν δεν υπήρχαν οι Α.Π.Ε., οι προμηθευτές θα έπρεπε να είχαν καταβάλει 2,5 δις ευρώ επιπλέον για την αγορά ενέργειας, ποσό που θα μετακυλούσαν στους καταναλωτές.

Το ποσό αυτό είναι 4 φορές μεγαλύτερο από το ρυθμιζόμενο τέλος ΕΤΜΕΑΡ. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από την ειδική μελέτη που εκπόνησε η εταιρεία iWind Renewables για λογαριασμό της ΕΛΕΤΑΕΝ. Η μελέτη ποσοτικοποιεί το όφελος που δημιούργησαν οι ανανεώσιμες πηγές στους καταναλωτές κατά το 2021 λόγω της μείωσης της τιμής στην αγορά ηλεκτρισμού που προκάλεσαν. Το όφελος αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία εν μέσω της ενεργειακής κρίσης.

Η μελέτη απαντά σε δύο ερωτήματα:

1. Ποια ήταν η επίδραση της διείσδυσης των μεταβλητών Α.Π.Ε., αιολικών και φωτοβολταϊκών, στη διαμόρφωση της τιμής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας το 2021 και

2. Ποιες θα ήταν οι τιμές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας το 2021 αν δεν υπήρχαν οι μεταβλητές αυτές Α.Π.Ε. στο ενεργειακό μας μείγμα.

Το πρώτο ερώτημα απαντήθηκε με στατιστική ανάλυση των χρονοσειρών της αγοράς το 2021. Για το δεύτερο ερώτημα αξιοποιήθηκε λογισμικό πρόγνωσης που χρησιμοποιεί νευρωνικά δίκτυα για να συσχετίσει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας με τις βασικές παραμέτρους που τις διαμορφώνουν, όπως είναι η τιμή του φυσικού αερίου, η τιμή του τόνου διοξειδίου άνθρακα, τα ποσοστά διείσδυσης των επιμέρους μορφών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα κ.α.

Η ανάλυση αποδεικνύει τα ακόλουθα:

Α] Σε περιόδους υψηλής διείσδυσης των αιολικών και των φωτοβολταϊκών στο ηλεκτρικό σύστημα, η τιμή στην χονδρική αγορά ηλεκτρισμού μειώνεται αισθητά.

Για παράδειγμα, τον Δεκέμβριο 2021 διαπιστώθηκε ότι:

  • αύξηση κατά 10% της διείσδυσης της αιολικής ενέργειας στο σύστημα οδηγούσε σε μείωση της τιμής κατά μέσο όρο 40 €/MWh και
  • αύξηση κατά 10% της διείσδυσης των μεταβλητών Α.Π.Ε., αιολικών και φωτοβολταϊκών μαζί, οδηγούσε σε μείωση της τιμής κατά μέσο όρο 34 €/MWh.

Β]  Τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά μείωσαν κατά μέσο όρο την τιμή στην αγορά το 2021 κατά 46 €/MWh.

Ειδικά για τον Δεκέμβριο 2021, η μείωση ήταν 81 €/MWh. Τα αποτελέσματα του Δεκεμβρίου βρίσκονται σε συμφωνία με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της ερευνητικής ομάδας του ΑΠΘ που πρόσφατα ανακοινώθηκαν από το ΥΠΕΝ, παρόλο που χρησιμοποιήθηκε διαφορετική μεθοδολογία.

Με τη θεώρηση ότι η ενέργεια που δεν θα είχε παραχθεί από τις Α.Π.Ε. θα είχε καλυφθεί από εισαγόμενο φυσικό αέριο, η ανωτέρω μείωση για το 2021 συνεπάγεται ότι η συνολική εξοικονόμηση στην χονδρική αγορά είναι 2,5 δις ευρώ χάρη στις Α.Π.Ε.  Αυτό σημαίνει ότι αν δεν υπήρχαν οι Α.Π.Ε., οι προμηθευτές θα έπρεπε να είχαν καταβάλει περισσότερα 2,5 δις ευρώ για την αγορά ενέργειας, πόσο που θα μετακυλούσαν στους καταναλωτές. Το ποσό αυτό είναι 4 φορές μεγαλύτερο από το ρυθμιζόμενο τέλος ΕΤΜΕΑΡ.

Δείτε τα αποτελέσματα της μελέτης ΕΔΩ.