Συνέντευξη με τον καθηγητή Geert Van Calster, Επικεφαλής του Τμήματος Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Λουβέν

– Δώστε μας κατ’ αρχήν το δικό σας ορισμό για την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

G.V.C.: Η αρχή είναι σχετικά απλή και βασίζεται στην κοινή λογική: ο ρυπαίνων — και αυτός θα μπορούσε να είναι οι φορείς ή η δραστηριότητα που προκαλεί τη ρύπανση — θα πρέπει να πληρώσει για να διορθώσει το λάθος. Αυτό θα μπορούσε να συνεπάγεται καθαρισμό της μολυσμένης περιοχής ή κάλυψη των δαπανών για την υγεία των ανθρώπων που επηρεάζονται.

Ιστορικά, ήταν μια πολύ ισχυρή ιδέα για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της ρύπανσης. Παρείχε ηθική και νομική επιταγή για ανάληψη ευθύνης. Σε επείγουσες περιπτώσεις, βοήθησε στη διαμόρφωση πολιτικών και μέτρων, τα οποία επέτρεψαν αποφασιστική δράση για τον εντοπισμό της εκάστοτε περιβαλλοντικής βλάβης, τη μείωση των επιπέδων ρύπανσης και την παροχή κάποιας αποζημίωσης στους πληγέντες. Για παράδειγμα, ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες που είναι γνωστό ότι απελευθερώνουν ρύπους έπρεπε να εγκαταστήσουν φίλτρα για να μειώσουν τις εκπομπές ή να δημιουργήσουν ταμεία αποζημίωσης σε ολόκληρο τον κλάδο.

Αλλά ακόμη και σε απλές περιπτώσεις, όπου μπορεί να εντοπιστεί ο ρυπαίνων, η εφαρμογή συχνά είναι δύσκολη. Ο «ένοχος» ενδέχεται να μην μπορεί να πληρώσει, και η μητρική εταιρεία ή οι μέτοχοι δεν μπορούν πάντα να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες μιας θυγατρικής. Δεν έχει κάθε χώρα ένα καλά εδραιωμένο νομικό πλαίσιο για να χειριστεί τέτοιες υποθέσεις. Ακόμα κι αν το κάνουν, μια νομική διαδικασία είναι συχνά πολύ χρονοβόρα και δαπανηρή.

Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου, όταν η αρχή εφαρμόζεται σε πιο σύνθετες περιπτώσεις επίμονης και διαδεδομένης ρύπανσης, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκύπτει από διάχυτες πηγές, η απόδοση ευθύνης και η εφαρμογή γίνονται ακόμη πιο δύσκολες.

– Πώς μπορούμε να ορίσουμε ποιος πρέπει να πληρώσει ποιον;

G.V.C.: Σε περιπτώσεις διάχυτης ρύπανσης, δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί ο ρυπαίνων και να συνδεθεί με τα άτομα που θίγονται. Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να προκληθεί από ρύπους που εκλύονται από διαφορετικές πηγές και διαφορετικές τοποθεσίες, μερικοί από τους οποίους μπορεί να βρίσκονται εκτός των διεθνών συνόρων. Πρέπει επίσης να σκεφτούμε τα θετικά αποτελέσματα και τα οφέλη αυτών των ρυπογόνων δραστηριοτήτων. Πρόκειται για προϊόντα και υπηρεσίες, όπως τρόφιμα, ρούχα, μεταφορές, που ωφελούν εμάς ατομικά και την κοινωνία συνολικά.

Για παράδειγμα, οι ρυπογόνες δραστηριότητες εκτός ΕΕ θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τοπικές κοινότητες, αλλά η μητρική εκμετάλλευση θα μπορούσε να έχει έδρα στην ΕΕ και οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα μπορούσαν να απολαμβάνουν τα προϊόντα. Είναι δύσκολο να λογοδοτήσει μόνο ο χειριστής σε αυτές τις περιπτώσεις. Η ευρύτερη κοινωνία συχνά επωμίζεται το κόστος.

Όμως το κόστος ή η βλάβη και τα οφέλη δεν κατανέμονται εξίσου. Κοινότητες με χαμηλό εισόδημα ή πιο ευάλωτες ομάδες όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες τείνουν να ζουν πιο κοντά στους δρόμους και να εκτίθενται περισσότερο στους ρύπους από τις οδικές μεταφορές.

– Υπάρχουν καλά παραδείγματα αποτελεσματικών μέτρων;

G.V.C.: Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι προσεγγίσεων. Η πρώτη στοχεύει στη βοήθεια των πληγέντων και υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα στην Ευρώπη. Τα πάνελ μείωσης του θορύβου ή παρόμοιες κατασκευές κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα επίπεδα θορύβου και ως εκ τούτου τη βλάβη για όσους ζουν εκεί.

Ο δεύτερος τύπος στοχεύει στον περιορισμό ή την πρόληψη της ρύπανσης ή των επιβλαβών δραστηριοτήτων κατά πρώτο λόγο. Αυτά μπορεί να συνίστανται σε επιβολή φόρων, ποσοστώσεων ρύπανσης ή την εφαρμογή ορισμένων τεχνολογικών λύσεων. Για παράδειγμα, η Ευρώπη εισάγει καθαρότερα καύσιμα ή μειώνει σταδιακά τις εκπομπές άνθρακα από τα νέα αυτοκίνητα. Για ορισμένους τομείς, τα δικαιώματα εκπομπών έχουν περιοριστεί και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Ορισμένα από αυτά τα μέτρα στοχεύουν στην προσαρμογή της τιμής κατά τρόπο που να επηρεάζει την καταναλωτική συμπεριφορά. Ομοίως, στοθέμα του νερού, πολλά κράτη μέλη χρεώνουν τώρα ανάλογα με την ποσότητα που εξάγεται ή χρησιμοποιείται αντί για τον αριθμό των παροχών, γεγονός που έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο χρήσης του νερού.

– Υπάρχουν ελλείψεις στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουμε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»;

G.V.C.: Δυστυχώς, το τρέχον σύστημα μπορεί να θεωρηθεί και να χρησιμοποιηθεί ως «άδεια ρύπανσης»: όσο μπορείς να πληρώνεις — που σημαίνει ότι αν έχεις την οικονομική δυνατότητα, επιτρέπεται να ρυπαίνεις. Αυτό συνδέεται στενά με την άνιση κατανομή των οφελών και του κόστους αυτών των ρυπογόνων δραστηριοτήτων. Το ζήτημα της ανισότητας βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο των παγκόσμιων διαπραγματεύσεων για το κλίμα, τόσο όσον αφορά τις ιστορικές εκπομπές (το ποσό που έχει εκπέμψει κάθε χώρα μέχρι στιγμής) όσο και τις τρέχουσες εκπομπές ανά άτομο. Σε έναν ιδανικό κόσμο, όλοι θα λάμβαναν ίση πίστωση άνθρακα.

Το δεύτερο βασικό μειονέκτημα είναι ότι η «πληρωμή» σχεδόν ποτέ δεν καλύπτει όλα τα «κόστη». Η μολυσμένη γη σε παλιές βιομηχανικές τοποθεσίες μπορεί να καθαριστεί και να επιτραπεί στους ανθρώπους να ζήσουν εκεί. Είναι μια πολύ δαπανηρή επέμβαση, αλλά δεν αναιρεί απαραίτητα και τη βλάβη που προκαλείται στα υδάτινα σώματα ή στους ανθρώπους και τα ζώα που εξαρτώνται από αυτό το νερό. Το κόστος συχνά περιορίζεται στο λειτουργικό κόστος και δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία των ωφελημάτων που παίρνουμε από τη φύση.

– Μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα σύστημα που να καλύπτει την πλήρη αξία;

G.V.C.: Χρειαζόμαστε μια συνεκτική και σφαιρική προσέγγιση που να αντιμετωπίζει όλες τις προκλήσεις—περιβαλλοντική υποβάθμιση, κλιματική αλλαγή, χρήση πόρων και ανισότητες— με τον ίδιο τρόπο που κάνουν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στοχεύει να φέρει μέρος αυτής της σκέψης στις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Για να καλύψουμε την πραγματική αξία, θα χρειαζόμασταν ένα πολύ πιο φιλόδοξο φορολογικό σύστημα, τόσο για τον εταιρικό φόρο όσο και για τον φόρο φυσικών προσώπων, σχεδιασμένο να προκαλεί μια πιο βιώσιμη συμπεριφορά. Και το κόστος πρέπει να ενσωματωθεί όχι μόνο κατάντη από την πλευρά της κατανάλωσης αλλά και ανάντη στην πλευρά της παραγωγής. Καθώς τα συστήματα κατανάλωσης και παραγωγής συνδέονται παγκοσμίως, η ολοκλήρωση απαιτεί μια προσέγγιση που εκτείνεται πέρα ​​από τους κανόνες και τους κανονισμούς κυρίαρχων κρατών.

Για να είναι αποτελεσματική, αυτή η προσέγγιση πρέπει να υποστηρίζεται από ένα σύστημα διακυβέρνησης με ρυθμιστικές αρχές που μπορούν να εξασφαλίσουν και να επιβάλουν ίσους όρους ανταγωνισμού με καλά καθορισμένους κανόνες. Επιτόπου, εκτός από τους φιλόδοξους φόρους και τα κοινά πρότυπα, θα απαιτηθούν μέτρα όπως οι δασμοί αντιντάμπινγκ και οι φόροι στα σύνορα άνθρακα, καθώς και μια κοινή προσέγγιση για τις επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις.