Συγγραφέας: Kimon Hadjibiros
Τίτλος: Ecology and Applied Environmental Science
Έκδοση: CRC Press, London 2014 σελίδες.
ISBN – 13: 978-1-4665-7009-2

Το βιβλίο του Ομότιμου Καθηγητή ΕΜΠ Κίμωνα Χατζημπίρου Ecology and Applied Environmental Science εξετάζει τις επιπτώσεις των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων από τη σκοπιά της επιστημονικής Οικολογίας. Υιοθετώντας μια συστημική προσέγγιση, εξετάζει τις διάφορες κατηγορίες ζώντων οργανισμών, τις φυσικές και χημικές διεργασίες που τους επηρεάζουν, τη δυναμική των πληθυσμών τους και το πώς αλληλοεπιδρούν. Επιπλέον, αναλύει τους τρόπους με τους οποίους τα διάφορα οικοσυστήματα επηρεάζονται από την πρωτογενή παραγωγή, τη ροή ενέργειας, την κυκλοφορία των χημικών ουσιών και τους παράγοντες που τα περιορίζουν, καθώς και τις βασικές λειτουργίες των υδάτινων οικοσυστημάτων.

Σημαντικά ζητήματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης των δασών, των υγροτόπων, των παράκτιων ζωνών, άλλων φυσικών τοπίων και των αστικών περιοχών, αναλύονται μεθοδικά με έμφαση στα προβλήματα διαχείρισης των αποβλήτων, περιλαμβανομένων των τοξικών και ραδιενεργών. Ο συγγραφέας αναφέρεται στη συνέχεια στις προοπτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και τις δυνατότητες τεχνολογικού ελέγχου της ρύπανσης από υγρά, στερεά και αέρια απόβλητα, κάνοντας μια αποτίμηση των διαθέσιμων διαχειριστικών εργαλείων, ενώ διερευνά πιθανές τεχνολογικές, επιστημονικές και διαχειριστικές λύσεις. Δεν παραλείπει να αναφερθεί στο φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή, και καταλήγει αναλύοντας την ευαίσθητη σχέση μεταξύ περιβάλλοντος και ανάπτυξης με γνώμονα την αειφορία.   

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο το βιβλίο εδώ.